Tilintarkastuspalvelut

Tilintarkastus

Tilintarkastus on yhteisöjen ja säätiöiden tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastusta. Tilintarkastuksen tavoitteena on selvittää, antaako tilinpäätös noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikean ja riittävän kuvan yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä täyttääkö tilinpäätös lakisääteiset vaatimukset. Tilintarkastuksesta raportoidaan sekä suullisesti että kirjallisesti ja tilintarkastuksen lopputuloksena annetaan tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuksen suorittamisessa noudatetaan muun muassa tilintarkastuslakia ja kansainvälisiä tilitarkastusstandardeja (ISA).

Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen kokonaisuutena ja sitä kautta kulloiseenkin tilanteeseen sopivien kehitysehdotusten esiin nostaminen ovat osa tilintarkastuspalveluitamme. Keskitymme tarkastuksessa asiakkaan kannalta oleellisiin asioihin ja pidämme samalla huolen siitä, että kaikki viimeisimmätkin lakisääteiset vaatimukset tulevat huomioiduksi. Pyrimme tekemään tarkastusprosessista kustannustehokasta ja asiakkaillemme mahdollisimman vaivatonta.

Tilintarkastuslain pääsäännön mukaan yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastaja voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin jättää valitsematta. Helpotukset koskevat pienimpiä yhteisöjä. Katso blogista lisätietoja siitä, koska tilintarkastus on tehtävä.

Muut tilintarkastajan lausunnot ja todistukset

Palveluihin kuuluvat myös muut tilintarkastajan lausunnot ja todistukset, kuten

  • todistus osakepääoman maksusta
  • apporttilausunnot
  • lausunnot sulautumisen ja jakautumisen yhteydessä
  • lausunnot Business Finland -tilityksistä
  • liikennelupalausunnot
  • RAY-lausunnot